"દુઃશાસન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Dsvyasએ દુ:શાસનને દુઃશાસન પર ખસેડ્યું: સાચી જોડણી (રિડાયરેક્ટ કર્યા પછી : અને ઃ નો તફાવત ધ્યાનમાં...
(દુશ્યાસન -> દુઃશાસન)
નાનું (Dsvyasએ દુ:શાસનને દુઃશાસન પર ખસેડ્યું: સાચી જોડણી (રિડાયરેક્ટ કર્યા પછી : અને ઃ નો તફાવત ધ્યાનમાં...)