વર્તુળનો પરિઘ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (removed Category:ભુમિતિ; added Category:ભૂમિતિ using HotCat)
No edit summary
ભૂમિતિની વ્યાખ્યા મુજબ વર્તુળની પરિમિતિને વર્તુળનો પરિઘ કહેવાય છે. વર્તુળના [[વર્તુળનો વ્યાસ|વ્યાસ]](૨*[[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]]) ને ૨૨/૭ (પાઈ) વડે ગુણવાથી મળતો જવાબ તે વર્તુળના પરિઘ જેટલો હોય છે. આમ વર્તુળના પરિઘથી વ્યાસના ગુણોત્તરને પાઈ ([[π]]) કહેવાય છે.
 
પરિઘ = π X× [[વર્તુળનો વ્યાસ|વ્યાસ]]
 
પરિઘ = π X×X× [[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]]
 
[[વર્તુળનો વ્યાસ|વ્યાસ]] = ૨ X× [[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]]
 
[[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]] = વ્યાસ/ ૨
[[વર્તુળનો વ્યાસ|વ્યાસ]] = પરિઘ / π
 
[[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]] = પરિઘ / (π X× ૨)
 
પાઈ (π) નુ ચૉક્કસાઈપૂર્વકનુ મૂલ્ય ૩.૧૪૧૫૯૨૬૫૩૫૮૯૭૯૩૨૩૮૪...... છે. પરન્તુપરંતુ ૩.૧૪ લઈને ગણિતમાં દાખલાઓ ગણવામાં આવે છે.
 
 
Anonymous user