વર્તુળનો પરિઘ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ચિત્ર. વધુ સુધારાઓ. પાઇ.
નાનું (સાફ-સફાઇ. વિકિડેટા અવરોધક કડીઓ હટાવી.)
નાનું (ચિત્ર. વધુ સુધારાઓ. પાઇ.)
[[File:Pi-unrolled-720.gif|thumb|320px|right|જ્યારે વર્તુળનો વ્યાસ ૧ હોય છે ત્યારે તેનો પરિઘ {{pi}} હોય છે.]]
ભૂમિતિની વ્યાખ્યા મુજબ વર્તુળની પરિમિતિને '''વર્તુળનો પરિઘ''' કહેવાય છે. વર્તુળના [[વર્તુળનો વ્યાસ|વ્યાસ]](૨*[[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]]) ને ૨૨/૭ (પાઈ{{pi}}) વડે ગુણવાથી મળતો જવાબ તે વર્તુળના પરિઘ જેટલો હોય છે. આમ વર્તુળના પરિઘથી વ્યાસના ગુણોત્તરને પાઈ ([[πપાઇ]] ({{pi}}) કહેવાય છે.
 
== સૂત્રો ==
પરિઘ = π{{pi}} × [[વર્તુળનો વ્યાસ|વ્યાસ]]
 
પરિઘ = π{{pi}} × ૨ × [[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]]
 
[[વર્તુળનો વ્યાસ|વ્યાસ]] = ૨ × [[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]]
[[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]] = વ્યાસ/ ૨
 
[[વર્તુળનો વ્યાસ|વ્યાસ]] = પરિઘ / π{{pi}}
 
[[વર્તુળની ત્રિજ્યા|ત્રિજ્યા]] = પરિઘ / (π{{pi}} × ૨)
 
== પાઈનુંપાઇનું મૂલ્ય ==
પાઈપાઇ (π{{pi}}) નુ ચૉક્કસાઈપૂર્વકનુ મૂલ્ય ૩.૧૪૧૫૯૨૬૫૩૫૮૯૭૯૩૨૩૮૪...... છે. પરંતુ ૩.૧૪ લઈને ગણિતમાં દાખલાઓ ગણવામાં આવે છે.
 
{{sci-stub}}