માલદીવ્સનો રાષ્ટ્રધ્વજ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(પાનાં "Flag of the Maldives" ને ભાષાંતર કરીને બનાવેલ)
 
નાનુંNo edit summary
{{Infobox flag
| Name =માલદીવ્સ
| Article =
| Nickname =
| Image =
| Image2 =
| Use =
| Symbol =
| Proportion = ૨:૩
| Adoption = ૨૫ જુલાઈ ૧૯૬૫
| Design = લાલ પશ્વાદભૂ પર લીલો લંબચોરસ અને તેમાં વચ્ચે બીજનો સફેદ ઉભો ચંદ્ર
| Designer =
| Type = National
}}
 
માલદીવ્સના ગણતંત્રનો રાષ્ટ્રધ્વજ લાલ પશ્ચાદભૂ પર લીલો લંબચોરસ ધરાવે છે; તે લંબચોરસમાં સફેદ રંગનો ઉભો બીજનો [[ચંદ્ર]] છે. ચંદ્રની પાછળની બાજુ ધ્વજદંડ તરફ આવે છે.
 
== ગેલેરી ==
<gallery>
File:Earliest Flag of the Maldives.svg|Earliestશરૂઆતનો flag of the Maldives, without the striped hoist.ધ્વજ
File:Flag of the Maldives until 1903.svg|Flag૨૦ usedસદીની until the early 20th century.શરૂઆતમાં
File:Old National Flag of the Maldives.svg|National૧૯૫૩ flagસુધીનો introduced between 1926 and 1932 and used until 1953રાષ્ટ્રધ્વજ
File:Old State Flag of Maldives.svg|Maldive૧૯૫૩ Islandsસુધીનો Protectorateમાલદીવ્સ flagસંસ્થાનનો introduced between 1926 and 1932 and used until 1953ધ્વજ
File:Flag of the Maldives 1953.svg|Maldive૧૯૫૩-૧૯૬૫ Islandsસુધી Protectorateસંસ્થાન Flag used from 1953 to 1965ધ્વજ
File:Flag of the Sultan of The Maldives.svg|Sultan's૧૯૫૪-૧૯૬૫ Standardસુલતાનનો with star, used from 1954 to 1965ધ્વજ
File:Presidential standard of the Maldives.svg|Sultan's૧૯૬૮ Standardસુધી fromસુલતાનનો 1965ધ્વજ toઅને 1968બાદમાં andરાષ્ટ્રપતિનો Presidential Standard since 1968.ધ્વજ
File:Flag of Maldives (construction sheet).svg|Constructionઅર્વાચીન sheetધ્વજનું of the modern flag.રેખાચિત્ર
File:Flag of the United Suvadive Republic.svg|Flag used by the breakaway Suvadive Republic of the southern atolls (1959 to 1963).
File:Flag of Maldives (construction sheet).svg|Construction sheet of the modern flag.
</gallery>