વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
No edit summary
કોઇ ગતિ કરતા પદાર્થને રોકવો કેટલો મુશ્કેલ છે તેનો ખ્યાલ તેના વેગમાન પરથી મળે છે. વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ એ [[ન્યુટન]]ના ગતિના બીજા અને ત્રીજા નિયમનું સીધુ પરિણામ છે.
 
[[Category:ભૌતિક શાસ્ત્રભૌતિકવિજ્ઞાન]]