વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
{{sci-stub}}
નાનું ({{sci-stub}})
[[યંત્રશાસ્ત્ર]]માંયંત્રશાસ્ત્રમાં વેગમાન એ કોઇ કણ કે [[પદાર્થ]]નાપદાર્થના દળ અને તેના વેગના ગુણાકારથી બનતી રાશિ છે. તેનો એસ. આઇ. એકમ છે કિગ્રા મિ/સે છે.
 
કોઇ ગતિ કરતા પદાર્થને રોકવો કેટલો મુશ્કેલ છે તેનો ખ્યાલ તેના વેગમાન પરથી મળે છે. '''વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ''' એ [[ન્યુટન]]ના ગતિના બીજા અને ત્રીજા નિયમનું સીધુસીધું પરિણામ છે.
 
{{Sci-stub}}
 
[[Category:ભૌતિકવિજ્ઞાન]]