"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સૂત્ર
નાનું (ઈન્ડેક્ષ -> ઇન્ડેક્સ)
નાનું (સૂત્ર)
 
==બોડી માસ ઇન્ડેક્સ ગણવાની રીત==
[[File:Obesity & BMI.png|thumb|Obesity and BMI]]
 
{{Math|big=1|બી.એમ.આઈ (BMI) {{=}} {{sfrac|વજન<sub>કિ.ગ્રા.</sub>|ઊંચાઈ<sub>કિ.ગ્રા.</sub><sup>૨</sup>}} {{=}} {{sfrac|વજન<sub>રતલ</sub>|ઊંચાઈ<sub>ઈંચ</sub><sup>૨</sup>}} X ૭૦૩}}
 
:<math>\mathrm{BMI} = \frac{\text{mass}_\text{kg}}{\text{height}_\text{m}^2}
= \frac{\text{mass}_\text{lb}}{\text{height}_\text{in}^2}\times 703</math>
 
 
:બી.એમ.આઈ = ( વજન )/( ઉંચાઈ x ઉંચાઈ )