વિકિપીડિયા:જાણીતા પ્રશ્નો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Guru jadeja (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને YiFeiBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુ...
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું Guru jadeja (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને YiFeiBot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુ...
લીટી ૧૬:
*[[વિકિપીડિયા:કૉપીરાઇટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|કૉપીરાઇટ અંગે]]—કૉપીરાઇટ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો.
*[[વિકિપીડિયા:મુશ્કેલીઓ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો|મુશ્કેલીઓ અંગે]]—મુશ્કેલીઓ અંગે વારંવાર પૂછાતા સવાલો અને આલોચના.
*[[વિકિપીડિયા:વારંવાર પુછાતા પ્રકીર્ણ સવાલો|પ્રકીર્ણ સવાલો]]—બાકીનું બધું forજ.
 
==ચોક્કસ સવાલો==