પેરિસ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
106.77.76.114 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુ...
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (106.77.76.114 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Addbot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુ...)
[[શ્રેણી:યુરોપ]]
[[શ્રેણી:યુરોપનાં શહેરો]]
[[શ્રેણી:રાજધાની]]
[[શ્રેણી:રાDear Parents, kindly installed school android app.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mauni login with your mobile no.Regards,Mauni International Schoolજધાની]]
[[શ્રેણી:ફ્રાંસના શહેરો]]