"જુલાઇ ૯" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
123.239.60.150 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધ...
નાનું (123.239.60.150 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધ...)
 
* [[સંજીવ કુમાર]] (હરિહર જેઠાલાલ જરીવાલા) - ૧૯૩૮ (અવસાન: ૬ નવેમ્બર ૧૯૮૫)
* ગુરુદત્ત ‍(વસંથકુમાર શિવશંકર પદૂકોણ) - ૧૯૩૮ ‍(અવસાન: ૧૦ ઓક્ટોબર ૧૯૬૪)
* Milan Patel - 1997
 
== અવસાન ==