"બળા (પક્ષી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Taxobox
નાનું (117.196.81.190 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Ashok modhvadia દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા ...)
નાનું (Taxobox)
{{automatic Taxobox
==પ્રસ્તાવના==
| name = સુરખાબ
સુરખાબ [[ગુજરાત]]ના કચ્છ,બનાસકાંઠા,પોરબંદર અને જામનગર સહિત રાજ્યના મોટા ભાગના જલપ્લાવિત વિસ્તારોમાં જોવા મળતું યાયાવર પક્ષી છે. ગુજરાતમાં તેની બે જાતો જોવા મળે છે.
| taxon = Phoenicopterus
 
| fossil_range = {{Fossil range|25|0}}<small>Late [[Oligocene]] – Recent</small>
==નામો અને વર્ગીકરણ==
| image = Flamingos Laguna Colorada.jpg
==રહેઠાણ==
| image_caption = [[James's flamingo]]s (''P. jamesi'')
==વિષેશતાઓ==
| authority = [[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[10th edition of Systema Naturae|1758]]
 
| subdivision_ranks = [[Species]]
 
| subdivision = See [[#Species|text]]
 
| range_map = Flamingo range.png
 
| range_map_caption = સુરખાબનાં રહેઠાણો
{{stub}}
}}
'''સુરખાબ''' [[ગુજરાત]]ના કચ્છ,બનાસકાંઠા,પોરબંદર અને જામનગર સહિત રાજ્યના મોટા ભાગના જલપ્લાવિત વિસ્તારોમાં જોવા મળતું યાયાવર પક્ષી છે. ગુજરાતમાં તેની બે જાતો જોવા મળે છે.
 
{{સબસ્ટબ}}
 
[[Category:પક્ષી]]