"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

* બોરી નદી
* અનેર નદી
* અમરાવતી નદી - શિરપુર જિલ્લામાં તાપી નદીમાં ભળે છે.
* ગોમાઈ નદી - નંદુરબાર જિલ્લામાં તાપી નદીમાં ભળે છે.
* વાકી નદી - ધુલિયા જિલ્લામાં તાપી નદીમાં ભળે છે.
* વાકી નદી
 
== યોજનાઓ ==
૫૭,૦૨૧

edits