"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

===ઉપનદીઓ===
* ગિરણા નદી
* પાંઝરા નદી - ધુલિયા જિલ્લામાં તાપી નદીમાં ભળે છે.
* વાઘુર નદી
* બોરી નદી
* અનેર નદી
* અમરાવતી નદી - શિરપુરધુલિયા જિલ્લામાં માલપુર ગામ પાસે તાપી નદીમાં ભળે છે.
* અરુણાવતી નદી - શિરપુર જિલ્લામાં તાપી નદીમાં ભળે છે.
* ગોમાઈ નદી - નંદુરબાર જિલ્લામાં તાપી નદીમાં ભળે છે.
* વાકી નદી - ધુલિયા જિલ્લામાં તાપી નદીમાં ભળે છે.
* બુરાઈ નદી - ધુલિયા જિલ્લામાં તાપી નદીમાં ભળે છે.
 
== યોજનાઓ ==
૫૭,૦૨૧

edits