દસાડા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

તાલુકો અલગ પાડ્યો.
નાનું (Committing_change_pending_since_2013)
(તાલુકો અલગ પાડ્યો.)
'''દસાડા તાલુકો''' [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો|સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા]]ના આવેલા કુલ ૧૦ (દસ) તાલુકાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો[[દસાડા તાલુકો|દસાડા છે. [[દસાડાતાલુકા]] આ તાલુકાનુંનું મુખ્ય મથક છે.
 
આ તાલુકાના છેવાડાનાં ગામોમાં, એટલે કે કચ્છના નાના રણમાં મીઠું પકવવામાં આવે છે. જેનું મુખ્ય મથક ઝિંઝુવાડા છે. આ ઉપરાત જેનાબાદ ગામે આજે પણ આફિકાના લોકો વસે છે. બિજા મુખ્ય ગામોમા આદરીયાણા, વડગામ, બુબાણા, વણોદ, ખારાધોડા છે.
 
== દસાડા તાલુકામાં આવેલાં ગામો ==
{{col-begin}}
{{col-4}}
*[[ આદરીયાણા (તા. દસાડા)| આદરીયાણા ]]
*[[ અહમદગઢ (તા. દસાડા)| અહમદગઢ ]]
*[[ અખીયાણા (તા. દસાડા)| અખીયાણા ]]
*[[ અલમપુરા (તા. દસાડા)| અલમપુરા ]]
*[[ અંબાલા (તા. દસાડા)| અંબાલા ]]
*[[ આમનગર (તા. દસાડા)| આમનગર ]]
*[[ બજાણા (તા. દસાડા)| બજાણા ]]
*[[ બામણવા (તા. દસાડા)| બામણવા ]]
*[[ ભદેણા (તા. દસાડા)| ભદેણા ]]
*[[ ભલગામ (તા. દસાડા)| ભલગામ ]]
*[[ બુબવાણા (તા. દસાડા)| બુબવાણા ]]
*[[ છબાલી (તા. દસાડા)| છબાલી ]]
*[[ છત્રોટ (તા. દસાડા)| છત્રોટ ]]
*[[ ચિકાસર (તા. દસાડા)| ચિકાસર ]]
*[[ દસાડા ]]
*[[ દેગામ (તા. દસાડા)| દેગામ ]]
*[[ ધામા (તા. દસાડા)| ધામા ]]
*[[ એછવાડા (તા. દસાડા)| એછવાડા ]]
*[[ એરવાડા (તા. દસાડા)| એરવાડા ]]
*[[ ફતેપુર (તા. દસાડા)| ફતેપુર ]]
*[[ ગવાણા (તા. દસાડા)| ગવાણા ]]
*[[ ગેડીયા (તા. દસાડા)| ગેડીયા ]]
*[[ ઘાસપુર (તા. દસાડા)| ઘાસપુર ]]
{{col-4}}
*[[ ગોરીયાવાડ (તા. દસાડા)| ગોરીયાવાડ ]]
*[[ ગોસાણા (તા. દસાડા)| ગોસાણા ]]
*[[ હરીપુરા (તા. દસાડા)| હરીપુરા ]]
*[[ હાથીપુરા (તા. દસાડા)| હાથીપુરા ]]
*[[ હેબતપુર (તા. દસાડા)| હેબતપુર ]]
*[[ જાગદીશણ (તા. દસાડા)| જાગદીશણ ]]
*[[ જૈનાબાદ (તા. દસાડા)| જૈનાબાદ ]]
*[[ જરવાળા (તા. દસાડા)| જરવાળા ]]
*[[ જીવનગઢ (તા. દસાડા)| જીવનગઢ ]]
*[[ જોરાવરપુરા (તા. દસાડા)| જોરાવરપુરા ]]
*[[ કચોલીયા (તા. દસાડા)| કચોલીયા ]]
*[[ કમલપુર (તા. દસાડા)| કમલપુર ]]
*[[ કમાલપુર (તા. દસાડા)| કમાલપુર ]]
*[[ કઠાડા (તા. દસાડા)| કઠાડા ]]
*[[ ખારાઘોડા (તા. દસાડા)| ખારાઘોડા ]]
*[[ ખેરવા (તા. દસાડા)| ખેરવા ]]
*[[ કોચડા (તા. દસાડા)| કોચડા ]]
*[[ લીંબાડ (તા. દસાડા)| લીંબાડ ]]
*[[ માલણપુર (તા. દસાડા)| માલણપુર ]]
*[[ માલવણ (તા. દસાડા)| માલવણ ]]
*[[ માણાવાડા (તા. દસાડા)| માણાવાડા ]]
*[[ મેરા (તા. દસાડા)| મેરા ]]
{{col-4}}
*[[ મેતાસર (તા. દસાડા)]]
*[[ મીઠાઘોડા (તા. દસાડા)]]
*[[ મોટા ઉભાડા (તા. દસાડા)]]
*[[ મોટી મજેઠી (તા. દસાડા)]]
*[[ મુલાડા (તા. દસાડા)]]
*[[ નાગડકા (તા. દસાડા)]]
*[[ નાગવાડા (તા. દસાડા)]]
*[[ નાના ગોરૈયા (તા. દસાડા)]]
*[[ નાની મજેઠી (તા. દસાડા)]]
*[[ નાના સાદલા (તા. દસાડા)]]
*[[ નવાપુરા (તા. દસાડા)]]
*[[ નાવીયાણી (તા. દસાડા)]]
*[[ નવરંગપુરા (તા. દસાડા)]]
*[[ ઓડુ (તા. દસાડા)]]
*[[ પાડીવાડા (તા. દસાડા)]]
*[[ પાનવા (તા. દસાડા)]]
*[[ પાટડી (તા. દસાડા)]]
*[[ પીપળી (તા. દસાડા)]]
*[[ પોરડા (તા. દસાડા)]]
*[[ રાજપર (તા. દસાડા)]]
*[[ રામગરી (તા. દસાડા)]]
*[[ રસુલાબાદ (તા. દસાડા)]]
{{col-4}}
*[[ રોઝવા (તા. દસાડા)]]
*[[ રુસ્તમગઢ (તા. દસાડા)]]
*[[ સાળી (તા. દસાડા)]]
*[[ સાવડા (તા. દસાડા)]]
*[[ સાવલાસ (તા. દસાડા)]]
*[[ સેડલા (તા. દસાડા)]]
*[[ સિધસર (તા. દસાડા)]]
*[[ સુરજપુરા (તા. દસાડા)]]
*[[ સુરેલ (તા. દસાડા)]]
*[[ સુશીયા (તા. દસાડા)]]
*[[ ઉપરીયાળા (તા. દસાડા)]]
*[[ વછરાજપુરા (તા. દસાડા)]]
*[[ વડગામ (તા. દસાડા)]]
*[[ વઘાડા (તા. દસાડા)]]
*[[ વલેવાડા (તા. દસાડા)]]
*[[ વાણોદ (તા. દસાડા)]]
*[[ વિસાવાડી (તા. દસાડા)]]
*[[ વિસનગર (તા. દસાડા)]]
*[[ ઝાડીયાણા (તા. દસાડા)]]
*[[ ઝેઝરા (તા. દસાડા)]]
*[[ ઝેઝરી (તા. દસાડા)]]
*[[ ઝિંઝુવાડા (તા. દસાડા)]]
{{col-end}}
 
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [http://surendranagardp.gujarat.gov.in/surendranagar/taluka/dasda/index.htm દસાડા તાલુકા પંચાયતની વેબસાઇટ]
* [http://www.ourvillageindia.org/Place.aspx?PID=160515 દસાડા તાલુકા વિશે માહિતી]
 
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ભૂગોળ]]
[[શ્રેણી:ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો]]
[[શ્રેણી:ગુજરાતનાં શહેરો અને નગરો]]