દસાડા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
તાલુકો અલગ પાડ્યો.
લીટી ૫:
[[શ્રેણી:ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો]]
[[શ્રેણી:ગુજરાતનાં શહેરો અને નગરો]]
[[શ્રેણી:દસાડા તાલુકો]]