"વિકિપીડિયા:ટેમ્પ્લેટ સૂચનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
જીલ્લાને બદલીને જિલ્લા અને ભારતિયને બદલીને ભારતીય કર્યું
નાનું (જીલ્લાને બદલીને જિલ્લા અને ભારતિયને બદલીને ભારતીય કર્યું)
* [[Template:અંગ્રેજી થી ગુજરાતી]]
* [[Template:આવર્ત કોષ્ટક]]
* [[Template:ગુજરાતના જીલ્લાઓજિલ્લાઓ ]]
* [[Template:દાન]]
* [[Template:નિશ્પક્ષતા]]
૪૨,૮૩૨

edits