"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
પ્રજાતિ બદલીને જાતિ કર્યું
(png -> svg; transparent; url -> i-link)
નાનું (પ્રજાતિ બદલીને જાતિ કર્યું)
| '''[[b:|વિકિપુસ્તક]]'''<br />મુક્ત પુસ્તકો
| align="center" | {{Click || image=Wikispecies-logo.svg | link=wikispecies: | width=35px | height=41px }}
| '''[[wikispecies:|વિકિપ્રજાતિવિકિજાતિ]]'''<br />પ્રજાતિજાતિ સંકલન
| align="center" | {{Click || image=Wikisource-logo.svg | link=wikisource: | width=35px | height=37px }}
| '''[[wikisource:|વિકિસ્રોત]]'''<br />મુક્ત સ્રોત