પ્રભાશંકર પટ્ટણી: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Added photo
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
નાનું (Added photo)
{{માહિતીચોકઠું વ્યક્તિ |
નામ=પ્રભાશંકર પટ્ટણી |
ફોટો=[[File:Prabhashankar Pattani Portrait - 1.jpg|thumb|સર પ્રભાશંકર પટ્ટણી ૧૯૨૩ માં, National Portrait Gallary, London તરફથી]] |
ફોટો=SirPattani.jpg |
image_size= 150px |
ફોટોનોંધ=સર પ્રભાશંકર પટ્ટણી |
જન્મ તારીખ= ૧૫ એપ્રિલ ૧૮૬૨ |

edits