"ખરીફ પાક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સુધારા.
નાનું (સુધારા અને સંદર્ભ.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (સુધારા.)
ભારતમાં ચોમાસામાં [[વાવણીચોમાસુ|ચોમાસા]]<nowiki/>માં વાવણી કરવામાં આવતા પાકોને '''ખરીફ પાક''' અથવા '''ચોમાસું પાક''' કહેવાય છે. ખરીફ પાકનો સમય જૂન-જુલાઇથી ઑક્ટોબર-નવેમ્બર સુધીનો હોય છે. રાજ્ય અને વિસ્તાર અનુસાર ખરીફ પાકો મે મહિનાથી શરુ કરીને જાન્યુઆરીના અંત સુધી પણ ગણાય છે, પણ મોટાભાગે જૂનથી ઓક્ટોબરઑક્ટોબર અંત સુધીના પાકોને ખરીફ પાક ગણાય છે.<ref>http://eands.dacnet.nic.in/At_A_Glance-2011/Appendix-IV.xls</ref>
 
== ખરીફ પાકો ==
* [[સોયાબીન]]
* [[અડદ]]
* [[મકાઇમકાઈ]]
* [[તુવેર]]