KartikBot

Joined ૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨
સામરખા મા નાશિક ની શેરડી નો મોટા પાયે હોલસેલ વેપાર કરે છે. ઓમસાઈ ટરેડરસ નામની ફરમ ધરાવતા હેમલ પટ...
({{bot|KartikMistry|site=gu}} {{Emergency-bot-shutoff}}થી શરૂ થતું નવું પાનું બાનવ્યું)
 
(સામરખા મા નાશિક ની શેરડી નો મોટા પાયે હોલસેલ વેપાર કરે છે. ઓમસાઈ ટરેડરસ નામની ફરમ ધરાવતા હેમલ પટ...)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
{{bot|KartikMistry|site=gu}}
{{Emergency-bot-shutoff}}
સામરખા મા નાશિક ની શેરડી નો મોટા પાયે હોલસેલ વેપાર કરે છે.
ઓમસાઈ ટરેડરસ નામની ફરમ ધરાવતા હેમલ પટેલ 40 kmના એરીયામા સામરખા થી નાશિક ની શેરડી પુરી પાડે છે.
તેની સાથે જ તેઓ ઓમસાઈ ઓટોકેર નામે સરવીસટેસન પણ ચલાવે છે.
જેમા લકઝરી-મોટી ટરકો-ફોર વીલર-ટરેકર-સીએનજી
2 સટરોક,4સટરોક રીકસા સરવીસ થાય છે.||