"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:8009:BAEB:7FA5:3089:9B17:5426 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને [[User:Rakesh Nikum|Rakesh...
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
નાનું (2405:204:8009:BAEB:7FA5:3089:9B17:5426 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને [[User:Rakesh Nikum|Rakesh...)
{{Infobox settlement
| name = સુરત Fajal
| native_name = સુરત
| native_name_lang = Gujarati