"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
{| class="wikitable"
|-
| [[ભાગળ]]||[[અઠવાલાઇન્સ]] || [[ચોકબજાર, સુરત|ચોક]] || [[ઉમરાગામ]]
|-
|[[સીટીલાઇટ]] ||[[મુગલીસરા]] ||[[વરાછા]] || [[રાંદેર]]
|-
| [[ડુમસ]] || બેગમપુરા || નાના વરાછા || વરાછા રોડ
|-[[ઉમરાગામ]]|
| હિરાબાગ || કતારગામ || ટાવર રોડ || પુણા ગામ
|-