"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:8080:1BD9:3FED:B8B6:76D0:3C68 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Dsvyas દ...
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:204:8080:1BD9:3FED:B8B6:76D0:3C68 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Dsvyas દ...)
{| class="wikitable"
|-
| [[ઉમરાગામભાગળ]]||[[અઠવાલાઇન્સ]] || [[ચોકબજાર, સુરત|ચોક]] || [[નાણાવટ]]
|-
|[[સીટીલાઇટ]] ||[[મુગલીસરા]] ||[[વરાછા]] || [[રાંદેર]]
|-
| [[ડુમસ]] || બેગમપુરા || નાના વરાછા || વરાછા રોડ
|-
| હિરાબાગ || કતારગામ || ટાવર રોડ || પુણા ગામ
|-