"ઉત્તર પ્રદેશ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (વિસ્તાર છુપાવ્યો જેથી પાનું દૃશ્યમાન થાય)
== ઉત્તર પ્રદેશના જિલ્લાઓ ==
ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં કુલ ૭૫ જિલ્લાઓ આવેલા છે.
:''જુઓ'': [[ઉત્તર પ્રદેશના જિલ્લાઓની યાદિ]]
 
==સંદર્ભો==
{{reflist}}