"ઉત્તર પ્રદેશ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું ({{Main|ઉત્તર પ્રદેશના જિલ્લાઓની યાદી}})
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
| leader_name2 =1.કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય<br />
2.દિનેશ શર્મા
* | leader_title3 = વિધાન ભવન
| leader_name3 = {{Plainlist|
* વિધાન ભવન
{{Plainlist|
* વિધાન પરિષદ ૧૦૦
* વિધાન સભા ૪૦૪