મુખ્ય મેનુ ખોલો

ફેરફારો

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
| leader_name2 =1.કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય<br />
2.દિનેશ શર્મા
* | leader_title3 = વિધાન ભવન
| leader_name3 = {{Plainlist|
* વિધાન ભવન
{{Plainlist|
* વિધાન પરિષદ ૧૦૦
* વિધાન સભા ૪૦૪