"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ભારતીય માનક સમય
નાનું (બાહ્ય કડીઓ સંદર્ભ પછી મૂકી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (ભારતીય માનક સમય)
| population_blank2_title =
| population_blank2 =
| timezone1 = ભારતીય પ્રમાણભૂતમાનક સમય
| utc_offset1 = +૫:૩૦
| postal_code_type = પિનકોડ
૬૪,૧૪૯

edits