"સુરત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎સુરતના જાણીતા વિસ્તારો: કડીઓ ઉમેરી, http://kalakunjmandir.com/ http://kalakunjmandir.com/
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
(→‎સુરતના જાણીતા વિસ્તારો: કડીઓ ઉમેરી, http://kalakunjmandir.com/ http://kalakunjmandir.com/)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર
* અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ તાપમાન: ૪૮° સેં.
 
=== સુરતના જાણીતા વિસ્તારો ===kalakunj mandir
[[ચિત્ર:Mini Eiffel Tower at Parle Point in Surat.jpg|thumb|સુરત શહેર ખાતે પાર્લે પોઇન્ટ વિસ્તારમાં એફીલ ટાવરની પ્રતિકૃતિ (જે હાલ હયાત નથી )]]