"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
વિકિસ્ત્રોતની કડીમાં કંઇ હતું નહી. કોમન્સની કડી ઉમેરી.
નાનું (સાફ-સફાઇ. વિકિસ્ત્રોતની કડી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (વિકિસ્ત્રોતની કડીમાં કંઇ હતું નહી. કોમન્સની કડી ઉમેરી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{Reflist}}
 
{{Commons category|Tapti River|તાપી નદી}}
{{Wikisource|1911 Encyclopædia Britannica/Tapti}}
 
{{ગુજરાતની નદીઓ}}