"ચેલ્સી ફૂટબોલ ક્લબ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (કરેક્શન)
| current =
| website = http://www.chelseafc.com
| pattern_la1 =_chelsea1415h _chelsea1718h
| pattern_b1 =_chelsea1415home _chelsea1718h
| pattern_ra1 =_chelsea1415h _chelsea1718h
| pattern_sh1 =_chelsea1415h _chelsea1718h
| pattern_so1 =_chelsea1415h
| leftarm1 = 0000EE0000FF
| body1 = 0000EE0000FF
| rightarm1 = 0000EE0000FF
| shorts1 = 0000EE0000FF
| socks1 = FFFFFF
| pattern_la2 =_chelsea1415a _chelsea1718a
| pattern_b2 =_chelsea1415away _chelsea1718a
| pattern_ra2 =_chelsea1415a _chelsea1718a
| pattern_sh2 =_chelsea1415a _chelsea1718a
| pattern_so2 =_chelsea1415a
| leftarm2 = FFFF00FFFFFF
| body2 = FFFF00FFFFFF
| rightarm2 = FFFF00FFFFFF
| shorts2 = FFFF00FFFFFF
| socks2 = FFFF001F32B6
| pattern_la3 =_chelsea1415t
| pattern_b3 =_chelsea1415third

edit