"કૃષિ ઈજનેરી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ચિત્ર સુધારો.
નાનું (Committing_change_pending_since_2013)
નાનું (ચિત્ર સુધારો.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
 
=== કેટલીક આધુનીક કૃષિ ઈજનેરી પધ્ધતીઓ ===
===== ગ્રીન હાઉસ =====
[[ચિત્ર:Westland kassen.jpg|thumb|right|450px|thumb|ગ્રીનહાઉસ]]
ગ્રીન હાઉસ એ કાચ અથવા પ્લાષ્ટીક થી બનાવેલુ એક ઘર જેવું માળખું હોય છે જેમાં નિયંત્રીત તાપમાનં અનેં વાતાવરણ માં ખેતી કરવામાં આવે છે. જેવીકે મશરૂમ નીં ખેતી, વિવિધ ફુલોનીં ખેતી વગેરે.