ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Add content
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(Add content)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
ગતિના નિયમો સર આઇઝેક ન્યૂટને આપેલા. આ ત્રણેય નિયમો ગતિ વિષયક નિયમો છે. આ નિયમો ક્લાસિકલ મિકેનિક્સનો પાયો છે.
આ નિયમો બોડીનુ વજન, તેના પર લાગતો ફોર્સ, અને તેની ગતી (વેલોસિટી) વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે.
૩૩૫

edits