ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (Add content)
નાનુંNo edit summary
આ નિયમો બોડીનુ વજન, તેના પર લાગતો ફોર્સ, અને તેની ગતી (વેલોસિટી) વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે.
 
==નિયમો==
 
===પહેલો નિયમ===
 
===બિજો નિયમ===
 
===ત્રિજો નિયમ===
૩૩૫

edits