ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (Add content)
નાનું (→‎પહેલો નિયમ: add content)
ન્યુટને કુલ ત્રણ નિયમો આપ્યા. જે નીચે મુજબ છે.
 
===પહેલો નિયમ:===
પહેલો નિયમ કહે છે કે જ્યા સુધી બાહ્ય બળ( ફોર્સ) ના લગાડવામાં આવે ત્યા સુધી જે વસ્તુ ગતિમાં હોય એ ગતિમા અને જે સ્થિર હોય એ સ્થિર જ રહે છે.
 
===બિજો નિયમ===
૩૩૫

edits