"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નદી.
નાનું (વિકિસ્ત્રોતની કડીમાં કંઇ હતું નહી. કોમન્સની કડી ઉમેરી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
નાનું (નદી.)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{Geobox|Riverનદી
| name = તાપી<br>તાપ્તી, સુર્યપુત્રી
| other_name =