શ્રેણી:વ્યવસાય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
નાનુંNo edit summary
 
{{અવર્ગીકૃત}}આ શ્રેણી હેઠળના લેખો વિવિધ વ્યવસાય વિશે માહિતી ધરાવે છે. વ્યવસાય અને પ્રવૃત્તિ વચ્ચેનો ફરક આવક અને નિજાનંદ છે. વ્યવસાય એને કહે છે જેમાંથી વ્યક્તિને સીધી કે આડકતરી આવક થાય જ્યારે પ્રવૃત્તિ ફક્ત નિજાનંદમાટે કરવામાં આવતા કાર્યોનો કહે છે.