જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગના જળબંધો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

(Add image...)
| ૧
| હીરણ-૧
| ૩૧.૨૪
| ૪૪.૨૦
| ૧૨.૯૬
| ૦.૫૮૭
| ૧૯.૬૩૯
| ૨૦.૨૨૬
|
|-
| ૨
| હીરણ-૨
| ૬૨.૪૨
| ૭૧.૨૬
| ૮.૮૪
| ૩.૫૫૭
| ૩૫.૦૨૪
| ૩૮.૫૮૧
| ૬૩.૦૩
|-
| ૩
| મધુવંતી
| ૧૪૯.૬૫
| ૧૬૫.૧૯
| ૧૫.૫૪
| ૦.૩૫૫
| ૧૧.૩૦૦
| ૧૧.૬૫૫
|
|-
| ૪
| આંબાજળ
| ૧૭૧.૮૦
| ૧૮૨.૩૦
| ૧૦.૫૦
| ૦.૯૪૮
| ૯.૬૦૩
| ૧૦.૫૫૧
| ૧૭૬.૨૦
|-
| ૫
| ઝાંઝેશ્રી
| ૧૪૦.૧૫
| ૧૪૯.૯૬
| ૯.૮૧
| ૦.૨૪૦
| ૯.૭૯૬
| ૧૦.૦૩૬
|
|-
| ૬
| ઉબેણ
| ૧૦૦.૬૧
| ૧૦૭.૬૧
| ૭.૦૦
| ૦.૬૦૦
| ૧૫.૬૦૦
| ૧૬.૨૦૦
|
|-
| ૭
| ધ્રાફડ
| ૧૧૭.૫૦
| ૧૨૪.૦૦
| ૬.૫૦
| ૦.૩૩૩
| ૯.૨૮૭
| ૯.૬૨૦
| ૧૧૭.૯૦
|-
| ૮
| ગળથ
| ૪૧.૬૫
| ૪૫.૧૦
| ૩.૪૫
| ૦.૦૬૧
| ૦.૮૫૯
| ૦.૯૨૧
|
|-
| ૯
| ઓઝતવીયર (આણંદપુર)
| ૩૭.૩૫
| ૩૮.૭૦
| ૧.૩૫
| ૧.૮૯૬
| ૦.૮૬૪
| ૨.૭૬૦
|
|-
| ૧૦
| શિંગોડા
| ૧૨૨.૭૮
| ૧૪૧.૫૮
| ૧૮.૮૦
| ૦.૩૩૨
| ૩૬.૦૬૯
| ૩૬.૪૦૧
| ૧૩૩.૩૫
|-
| ૧૧
| મચ્છુન્દ્રી
| ૯૯.૫૦
| ૧૦૯.૫૦
| ૧૦.૦૦
| ૫.૧૩૭
| ૨૬.૭૦૩
| ૩૧.૮૪૦
|
|-
| ૧૨
| રાવલ
| ૧૨૯.૮૫
| ૧૪૮.૮૫
| ૧૯.૦૦
| ૨.૭૨૯
| ૨૪.૦૦૫
| ૨૬.૭૩૪
| ૧૪૦.૬૦
|-
| ૧૩
| હસ્નાપુર
| ૧૩૭.૭૬
| ૧૪૮.૧૩
| ૧૦.૩૭
| ૦.૨૦૯
| ૮.૧૯૪
| ૮.૪૦૩
|
|-
| ૧૪
| ઓઝતવીયર (શાપુર)
| ૨૯.૮૦
| ૩૨.૮૦
| ૩.૦૦
| ૦.૦૭૨
| ૧.૮૭૮
| ૧.૯૫૦
| ૨૯.૮૦
|-
| ૧૫
| ઓઝત-૨
| ૭૨.૫૦
| ૭૭.૫૦
| ૫.૦૦
| ૮.૪૯૦
| ૨૭.૭૧૦
| ૩૬.૨૦૦
| ૬૯.૨૭
|-
| ૧૬
| વ્રજમી
| ૮૪.૬૦
| ૯૪.૦૦
| ૯.૪૦
| ૦.૨૪૯
| ૧૦.૧૦૩
| ૧૦.૩૫૨
| ૯૦.૯૫
|-
| ૧૭
| બાંટવા ખારો
| ૧૩.૮૦
| ૧૬.૨૫
| ૨.૪૫
| ૦.૯૨૦
| ૫.૭૬૦
| ૬.૬૮૦
| ૧૩.૨૦
|-
| ૧૮
| રૂપેણ
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ૧૯
| પસવાળા
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ૨૦
| ગુજરીયા
|
|
|
|
|
|
|
|-
|
| ૨૧
| અમીપુર <sup>**</sup>
| ૩.૩૫
| ૫.૬૪
| ૨.૨૯
| ૧.૧૫૦
| ૨૮.૮૫૦
| ૩૦.૦૦૦
| ૩.૨૩
|-
| ૨૨
| કાલીન્દ્રી <sup>**</sup>
| ૪૫.૮૨
| ૫૨.૨૩
| ૬.૪૧
| ૦.૭૨૭
| ૬.૫૦૧
| ૭.૨૨૮
|
|-
| ૨૩
| અડવાણા <sup>**</sup>
| ૨૦.૩૦
| ૨૪.૦૦
| ૩.૭૦
| ૦.૪૦૦
| ૨.૨૧૩
| ૨.૬૧૩
|
|-
| ૨૪
| ખંભાળા <sup>**</sup>
| ૨૯.૨૬
| ૩૯.૬૩
| ૧૦.૩૭
| ૦.૦૩૭
| ૧૫.૩૨૮
| ૧૫.૩૬૫
|
|-
| ૨૫
| ફોદાળા <sup>**</sup>
| ૮૨.૩૦
| ૯૩.૫૭
| ૧૧.૨૭
| ૧.૩૯૩
| ૨૨.૨૫૦
| ૨૩.૬૪૩
|
|-
|
| ૨૬
| ખોડીયાર <sup>*</sup>
| ૧૭૯.૮૨
| ૨૦૨.૬૮
| ૨૨.૮૬
| ૦.૦૦૦
| ૨૯.૯૪૩
| ૨૯.૯૪૩
| ૧૯૬.૫૮
|-
| ૨૭
| મુજીયાસર <sup>*</sup>
| ૫૫.૪૭
| ૬૨.૯૪
| ૭.૪૭
| ૦.૦૧૮
| ૧૩.૬૩૦
| ૧૩.૬૪૮
|
|-
| ૨૮
| વડીયા <sup>*</sup>
| ૧૨૫.૨૦
| ૧૩૦.૨૫
| ૫.૦૫
| ૦.૨૭૧
| ૫.૦૯૪
| ૫.૩૬૫
| ૧૨૪.૨૫
|}
 
૧૨,૭૪૩

edits