"મિર્ઝા બદી-ઉઝ-ઝમાન સફવી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત