જાક રૂસો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
'''જાક રૂસો''' (1683, જિનીવા - 1753, ઇસ્ફાહન) એક સ્વિસ ઘડીયાળ હતા. ફ્રાન્સના[[ફ્રાન્સ]]ના [[લૂઈ ચૌદમાનાચૌદમા]]ના હુકમ પર તેઓ 1708માં  મુત્સદ્દીગીરી કાર્ય માટે [[ઇસ્ફાહન]], પર્શિયા (હવે [[ઈરાન]])માં મોકલવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં તેઓ પર્શિયાના શાહ હુસૈનના ઝવેરી બન્યા જ્યારે તેમના ભાઈ આઇઝેક રૂસો (બંનેના પિતા લખનાર અને ફિલસૂફ જીન-જાક રૂસો હતા) કોન્સ્ટેન્ટિનોપોલમાં (1705-1711) ઉસ્માનીઓટ્ટોમન સુલતાન અહમદ ત્રીજાના ઝવેરી અને ઘડીયાળ બન્યા.
 
જાકનું અવસાન ઇસ્ફાહનમાં જ થયું હતું, જ્યાં તેમની કબ્ર આર્મેનીયાઈ ખ્રિસ્તી કબ્રસ્તાનમાં આવેલી છે.
 
તેમના લગ્ન રેને ડી લ'એસ્તોઇલે સાથે થયા અને તેમના દીકરા જીન-ફ્રાન્ચવા રૂસો અને તેમના પૌત્ર જીન બાપ્તિસ્તે રૂસો બંને પણ પર્શિયામાં મુત્સદ્દીઓ અને પ્રાચ્યવાદીઓ બન્યા.
 
== સંદર્ભો ==
* {{Cite book|title=Studies on Iran and The Caucasus|date=2015|publisher=BRILL|isbn=978-9004302068|editor-last=Blasing|editor-first=Uwe|page=118|editor-last2=Arakelova|editor-first2=Victoria|editor-last3=Weinreich|editor-first3=Matthias|editor-last4=Gevorgian|editor-first4=Khachik}}Check date values in: <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">2015</code> ([[મદદ:CS1 errors#bad date|help]]); <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">&#x7C;display-editors=</code> suggested ([[મદદ:CS1 errors#displayeditors|help]]) [[શ્રેણી:CS1 errors: dates]]
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" style="display: none;" dir="ltr"><div class="cx-template-editor-source"><div title="This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options." class="cx-template-editor-title">Cite book</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="title">Title</span><span title="The title of the book; displays in italics" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="title"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="title">Studies on Iran and The Caucasus</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="date">Date</span><span title="Full date of the source; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="date"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="date">2015</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="publisher">Publisher</span><span title="Name of the publisher; displays after title" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="publisher"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="publisher">BRILL</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="isbn">ISBN</span><span title="International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="isbn"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="isbn">978-9004302068</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last">Editor last name</span><span title="The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-last">Blasing</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first">Editor first name</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-first">Uwe</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editors">Editors list</span><span title="Free-form list of editor names; use of this parameter is discouraged" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editors"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editors">Blasing</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="page">Page</span><span title="The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="page"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="page">118</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last2">Last name of second editor</span><span title="The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last2"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-last2">Arakelova</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first2">First name of second editor</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first2"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-first2">Victoria</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last3">Last name of third editor</span><span title="The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last3"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-last3">Weinreich</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first3">First name of third editor</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first3"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-first3">Matthias</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last4">Last name of fourth editor</span><span title="The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last4"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-last4">Gevorgian</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first4">First name of fourth editor</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first4"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" style="position: relative;" data-key="editor-first4">Khachik</div></div></div></div>
* {{Cite book|title=The Cambridge History of Iran (Vol. 6)|date=1986|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0521200943|editor-last=Fisher|editor-first=William Bayne|location=Cambridge|page=602|chapter=The Safavid Period|ref=harv|editor-last2=Jackson|editor-first2=Peter|editor-last3=Lockhart|editor-first3=Lawrence}}Check date values in: <code style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;">1986</code> ([[મદદ:CS1 errors#bad date|help]]) [[શ્રેણી:CS1 errors: dates]]
[[શ્રેણી:સફવી સામ્રાજ્ય]]
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" style="display: none;" dir="ltr"><div class="cx-template-editor-source"><div title="This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options." class="cx-template-editor-title">Cite book</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="title">Title</span><span title="The title of the book; displays in italics" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="title"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-title-" style="position: relative;" data-key="title">The Cambridge History of Iran (Vol. 6)</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="date">Date</span><span title="Full date of the source; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="date"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-date-" style="position: relative;" data-key="date">1986</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="publisher">Publisher</span><span title="Name of the publisher; displays after title" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="publisher"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-publisher-" style="position: relative;" data-key="publisher">Cambridge University Press</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="isbn">ISBN</span><span title="International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="isbn"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-isbn-" style="position: relative;" data-key="isbn">978-0521200943</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last">Editor last name</span><span title="The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-editor-last-" style="position: relative;" data-key="editor-last">Fisher</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first">Editor first name</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-editor-first-" style="position: relative;" data-key="editor-first">William Bayne</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editors">Editors list</span><span title="Free-form list of editor names; use of this parameter is discouraged" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editors"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-editors-" style="position: relative;" data-key="editors">Fisher</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="location">Location of publication</span><span title="Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="location"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-location-" style="position: relative;" data-key="location">Cambridge</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="page">Page</span><span title="The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="page"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-page-" style="position: relative;" data-key="page">602</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="chapter">Chapter</span><span title="The chapter heading of the source; may be wikilinked or with 'chapterurl' but not both. For the contribution alias, see contributor-last" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="chapter"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-chapter-" style="position: relative;" data-key="chapter">The Safavid Period</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="ref">Ref</span><span title="An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="ref"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-ref-" style="position: relative;" data-key="ref">harv</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last2">Last name of second editor</span><span title="The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last2"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-editor-last2-" style="position: relative;" data-key="editor-last2">Jackson</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first2">First name of second editor</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first2"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-editor-first2-" style="position: relative;" data-key="editor-first2">Peter</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-last3">Last name of third editor</span><span title="The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-last3"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-editor-last3-" style="position: relative;" data-key="editor-last3">Lockhart</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span class="cx-template-editor-param-key" id="editor-first3">First name of third editor</span><span title="Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'" class="cx-template-editor-param-desc" data-key="editor-first3"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" id="CITEREFFisherJacksonLockhart1986-editor-first3-" style="position: relative;" data-key="editor-first3">Lawrence</div></div></div></div>
* (French) Florence Hellot-Bellier, ''France-Iran : quatre cents ans de dialogue'', in ''Studia Iranica'', Cahier 34, 2007, Paris.
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" style="display: none;" dir="ltr"><div class="cx-template-editor-source"><div title="Indicates that some content (usually a link) is in French. It takes no parameters." class="cx-template-editor-title">Fr icon</div></div></div>
૭૬૯

edits