"જાક રૂસો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
 
તેમના લગ્ન રેને ડી લ'એસ્તોઇલે સાથે થયા અને તેમના દીકરા જીન-ફ્રાન્ચવા રૂસો અને તેમના પૌત્ર જીન બાપ્તિસ્તે રૂસો બંને પણ પર્શિયામાં મુત્સદ્દીઓ અને પ્રાચ્યવાદીઓ બન્યા.
 
[[શ્રેણી:સફવી સામ્રાજ્ય]]
૭૬૯

edits