જાક રૂસો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
 
તેમના લગ્ન રેને ડી લ'એસ્તોઇલે સાથે થયા અને તેમના દીકરા જીન-ફ્રાન્ચવા રૂસો અને તેમના પૌત્ર જીન બાપ્તિસ્તે રૂસો બંને પણ પર્શિયામાં મુત્સદ્દીઓ અને પ્રાચ્યવાદીઓ બન્યા.
 
==References==
* {{cite book|editor1-last=Blasing|editor1-first=Uwe|editor2-last=Arakelova|editor2-first=Victoria|editor3-last=Weinreich|editor3-first=Matthias|editor4-last=Gevorgian|editor4-first=Khachik|title=Studies on Iran and The Caucasus|date=2015|publisher=BRILL|isbn=978-9004302068|page=118}}
* {{cite book|editor1-last=Fisher|editor1-first=William Bayne|editor2-last=Jackson|editor2-first=Peter|editor3-last=Lockhart|editor3-first=Lawrence|title=The Cambridge History of Iran (Vol. 6)|date=1986|publisher=Cambridge University Press|location=Cambridge|isbn=978-0521200943|chapter=The Safavid Period|page=602|ref=harv}}
* {{fr icon}} Florence Hellot-Bellier, ''France-Iran : quatre cents ans de dialogue'', in ''Studia Iranica'', Cahier 34, 2007, Paris.
 
 
[[શ્રેણી:સફવી સામ્રાજ્ય]]
૭૬૯

edits