ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
43.250.164.242 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધ...
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (43.250.164.242 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધ...)
 
===પહેલો નિયમ===
પહેલો નિયમ કહે છે કે જ્યા સુધી બાહ્ય બળ (ફોર્સ) ન લગાડવામાં આવે ત્યા સુધી જે વસ્તુ ગતિમાં હોય એ ગતિમાં અને જે સ્થિર હોય એ સ્થિર જ રહે છે.
 
===બીજો નિયમ===