"મીઠાપુર (તા. દ્વારકા)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

{{Infobox Indian jurisdiction | type = ગામ | native_name = મીઠાપુર | s...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું
({{Infobox Indian jurisdiction | type = ગામ | native_name = મીઠાપુર | s...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
(કોઇ ભેદ નથી)