"મરૂડી લંગા (તા. દ્વારકા)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત