મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Not edited this, want to add image
નાનું 2405:204:8482:A55D:0:0:81E:E0B1 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વા...
Not edited this, want to add image
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
લીટી ૪:
| name = મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ<br/>
કાન્ત
| image =
| caption =
| native_name = મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ
Anonymous user