બર્મા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (2405:204:8184:FACE:58D7:9C61:FF6D:84A9 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને [[User:KartikMistry|KartikM...)
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
{{માહિતીચોકઠું દેશ
|native_name = મ્યાન્માર સંઘ
|conventional_long_name = <span style="line-height:1.33em;">[[ચિત્ર:Myanmar long form.png|235px]]</span><br /><small>''પ્યી-ડૌઁગ-જૂ મ્યાન-મા નૈંગ-ન્ગાન-ડૉ''</small></span>

edits