બર્મા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Pond1991 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (Pond1991 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
{{માહિતીચોકઠું દેશ
|native_name = મ્યાન્માર સંઘ
|conventional_long_name = <span style="line-height:1.33em;">[[ચિત્ર:Myanmar long form.png|235px]]</span><br /><small>''પ્યી-ડૌઁગ-જૂ મ્યાન-મા નૈંગ-ન્ગાન-ડૉ''</small></span>