"હેડ્રૉન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

('''હેડ્રૉન''' એ મૂળભૂત અવપારમાણ્વિક કણોનો મુ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 
 
==ગુણધર્મો==
મૅસોન તરીકે ઓળખાતા હેડ્રૉન શૂન્ય કે પૂર્ણાંક [[પ્રચક્રણ]] ધરાવે છે, જ્યારે બૅરિયૉન તરીકે ઓળખાતા હેડ્રૉન અર્ધપૂર્ણાંક પ્રચક્રણ ધરાવે છે. બધા જ હેડ્રૉનનું કદ લગભગ એકસરખું હોય છે. તેમનો વ્યાસ 0.7 થી 1.7 ફેમ્ટોમીટર (1 ફેમ્ટોમીટર = 10<sup>-15</sup> મીટર) હોય છે. તે છતાં જુદું જુદું દળ ધરાવતા હેડ્રૉન મળી રહે છે. પાયૉન જેવા હલકા હેડ્રૉનનું દળ લગભગ 0.147 એ.એમ.યુ અને ભારેમાં ભારે હેડ્રૉન-ઉપ્સિલોનનું [[દળ]] 10.0 એ.એમ.યુ જેટલું હોય છે.<ref name="Gujarati Vishwakosh 2009"/>
 
==સંદર્ભો==