"રવાંડા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
'''રવાંડા''' ({{IPAc-en|r|u|ˈ|ɑː|n|d|ə|,_|-|ˈ|æ|n|-|audio=Rwanda pronunciation.ogg}}; {{lang-rw|U Rwanda}} {{IPA-rw|u.ɾɡwaː.nda||Rwanda (rw) pronunciation.ogg}}), સત્તાવાર રીતે રવાંડાનું સાર્વભૌમ (રિપબ્લીક ઑફ રવાંડા), એ મધ્ય પૂર્વ [[આફ્રિકા]] ખંડનું એક સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર છે. આફ્રિકા ખંડના સૌથી નાના દેશોમાંનો રવાંડા એક દેશ છે. આ દેશ વિષુવવૃત્તથી અમુક અક્ષાંસ દક્ષિણે આવેલો છે. તેની સીમા યુગાંડા, ટાંઝાનિતામ, બુરુન્ડી અને કોંગોના લોકશાહી સાર્વભૌમ જેવા દેશોને સ્પર્શે છે. રવાંડા આફ્રિકાના મહાન સરોવરોના ક્ષેત્રમાં આવેલું છે, તેની પૃષ્ઠભૂમી ઘણી ઊંચાઈએ આવેલી છે. તેની પશ્ચિમે પર્વતીય પ્રદેશ છે અને પૂર્વે સવાનાના મેદાનો આવેલા છે. આખા રાષ્ટ્રમાં ઘણાં તળાવો આવેલા છે. અહીંનું વાતાવરણ ઉપવિષુવવૃત્તીય થી લઈને સમષીતોષ્ણ હોય છે. અહીં બે વરસાદી અને બે સુકી ઋતુઓ હોય છે.
 
અહીંની સરેરાશ વસ્તી યુવાન છે અને આફ્રિકામાં સુૌથી વધુ વસ્તી ગીચતા આ દેશમાં છે. રવાંડાના લોકો બન્યા રવાંડા નામના એકજ કુળના હોય છે, તે ના હુતુ, તુત્સી અને ત્વા એવા ત્રણ પેટા વિભાગ પડે છે. ત્વા જાતિના લોકો રવંડાના સૌથી પ્રાચીન રહેવાસીઓન વંશજો છે, તેઓ જંગલમાં રહેનારા પિગ્મી લોકો છે. હુતુ અને તુત્સી જાતિના મૂળ અને ભિન્નતા સંબંધે વિદ્વાઓ મતભેદ ધરાવે છે; someઅમુક believeલોકો differencesમાને areછે derived fromઅક્જ formerકુળના socialલોકોની [[caste]]s within a single peopleસામ્,આજિમ whileસ્તરે othersભિન્ન believeવર્ગો theછે Hutu and Tutsi arrived in the country separately, andજ્યારે fromઅમુક differentલોકો locations.માને Christianityછે isકે theહુતુ largestઅને religionતુત્સી inલોકો the country; the principal language is [[Kinyarwanda]], spoken by most Rwandans, with English andદેશમાં Frenchભિન્ન servingસ્થળેથી asઆવી officialવસ્યા languagesછે. Rwanda hasઅહીંનો aમુખ્ય [[presidentialધર્મ system]]ખ્રિસ્તી of governmentછે. Theઅહીંની presidentમુખ્ય isઅભાષા [[Paulકીન્યા Kagame]]રવાંડા ofછે theજે [[Rwandanમોટા Patrioticભાગના Front]]લોકો (RPF), who took office inબોલે 2000છે. Rwandaઅંગેજી todayઅને hasફ્રેંચ lowઅહીંની corruptionસત્તાવાર comparedભાષાઓ with neighbouring countries, although human rights organisations report suppression of opposition groups, intimidationછે. andરવાંડા restrictionsપ્રમુઝશાહી onરાજ freedomપદ્ધતિ ofધરાવે speechછે. Theસંસથાન countryકાળથી hasરવાંડાનો beenવહેવટ governedકડક byવ્યવસ્થા aહેઠળ strictચાલે administrative hierarchy since precolonial timesછે; there૨૦૦૬થી are fiveદેશને [[Provincesપાંચ ofવહીવટી Rwanda|provinces]]ક્ષેત્રો delineatedકે byરાજ્યોમાં bordersવહેંચવામાં drawnઆવ્યો in 2006છે. Rwanda isરવાંડા oneબે ofદેશઓમાંનો onlyએક twoછે countriesજેની withસંસદમાં aસ્ત્રીઓની femaleસંખ્યા majorityપુરુષો inકરતા theવધુ national parliamentછે.
 
[[Hunter gatherer]]s settled the territory in the [[Stone age|stone]] and [[iron age]]s, followed later by [[Bantu peoples]]. The population coalesced first into [[Clans of Rwanda|clans]] and then into kingdoms. The [[Kingdom of Rwanda]] dominated from the mid-eighteenth century, with the Tutsi kings conquering others militarily, centralising power and later enacting anti-Hutu policies. [[German colonial empire|Germany]] colonised Rwanda in 1884 as part of [[German East Africa]], followed by [[Belgian colonial empire|Belgium]], which invaded in 1916 during [[World War I]]. Both European nations ruled through the kings and perpetuated a pro-Tutsi policy. The Hutu population [[Rwandan Revolution|revolted]] in 1959. They massacred numerous Tutsi and ultimately established an independent, Hutu-dominated state in 1962. Following [[1973 Rwandan coup d'état|a military coup]], [[President of Rwanda|President]] [[Juvénal Habyarimana]] established a [[one-party]] [[totalitarian dictatorship]] in Rwanda and ruled for the next 21 years. The Tutsi-led [[Rwandan Patriotic Front]] launched a [[Rwandan Civil War|civil war]] in 1990. Social tensions erupted in the [[Rwandan Genocide|1994 genocide]], in which Hutu extremists ([[Hutu power]]) killed an estimated 500,000 to 1.3 million Tutsi and moderate Hutu. The RPF ended the genocide with a military victory.