સી. વી. રામન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:8188:63D:7735:1EB2:B368:1ABE (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Vyom25 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:204:8188:63D:7735:1EB2:B368:1ABE (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Vyom25 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
[[શ્રેણી:વ્યક્તિત્વ]]
[[શ્રેણી:વૈજ્ઞાનિક]]
[[શ્રેણી:નોબેલ પારિતોષિક વડે સન્માનીત મહાનુભાવો]] ડો.ચંદ્ર શેખર વેંકટ રામન સારા વૈજ્ઞાનિક હતા