"ઉત્તર પ્રદેશ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંદર્ભો. થોડી-સાફ-સફાઇ.
નાનું (વધારાનો નકશો દૂર કર્યો. સાફ-સફાઇ.)
નાનું (સંદર્ભો. થોડી-સાફ-સફાઇ.)
| subdivision_name = {{flag|India}}
| established_title = રાજ્યનો દરજ્જો
| established_date = ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦<ref name="UPDay">{{cite news|title=United Province, UP was notified in Union gazette on January 24, 1950|url=http://www.newindianexpress.com/nation/2017/may/02/uttar-pradesh-introduces-new-transfer-policy-1600219.html|accessdate=૪ મે ૨૦૧૭|publisher=The New Indian Express|date=૨ મે ૨૦૧૭|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170508200722/http://www.newindianexpress.com/nation/2017/may/02/uttar-pradesh-introduces-new-transfer-policy-1600219.html|archivedate=૮ મે ૨૦૧૭}}</ref>
| established_date = ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦
{{hidden end}}
| parts_type = જિલ્લા
| parts_style = para
| p1 = [[ઉત્તર પ્રદેશના જિલ્લાઓની યાદી|૭૫]]<ref name="districts">{{cite web|title=Uttar Pradesh District|url=http://up.gov.in/upmap.aspx|website=up.gov.in|publisher=''Government of Uttar Pradesh''|accessdate=૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭|deadurl=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170415123851/http://up.gov.in/upmap.aspx|archivedate=૧૫ એપ્રિલ ૨૦૧૭}}</ref><ref name="list of district">{{cite web |title= List of districts in Uttar Pradesh |url= http://www.archive.india.gov.in/knowindia/districts/andhra1.php?stateid=UP |website= archive.india.gov.in |publisher= ''Government of India'' |accessdate= ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૭ |deadurl= no |archiveurl= https://web.archive.org/web/20170426231823/http://www.archive.india.gov.in/knowindia/districts/andhra1.php?stateid=UP |archivedate= ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૧૭}}</ref>
| p1 = [[ઉત્તર પ્રદેશના જિલ્લાઓની યાદી|૭૫]]<ref name="GOI_2011" />
| seat_type = પાટનગર
| seat = [[લખનૌ]]
| population_footnotes = <ref name="GOI_2011">{{cite web|title = Statistics of Uttar Pradesh |url=http://upgov.nic.in/upstateglance.aspx |work=Census of India 2011|publisher=UP Government|date =૧ માર્ચ ૨૦૧૧|accessdate =૩૧ જુલાઇ ૨૦૧૨}}</ref>
| population_total = 199281477
| population_as_of = 2011૨૦૧૧
| population_rank = ૧લો
| population_density_km2 = auto
| population_note =
| population_demonym = ઉત્તરપ્રદેશી
| demographics_type1 = ભાષાઓ<ref name="2011lang">{{cite web |url=http://nclm.nic.in/shared/linkimages/NCLM50thReport.pdf |title= Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report (July 2012 to June 2013) |publisher=Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India |format=PDF| accessdate=૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬}}</ref>
| demographics1_title1 = અધિકૃત
| demographics1_info1 = [[હિંદી ભાષા|હિંદી]]
| demographics1_title2 = વધારાની અધિકૃત
| demographics1_info2 = [[ઉર્દૂ ભાષા|ઉર્દૂ]]
| timezone1 = [[ભારતીય માનક સમય (|IST)]]
| utc_offset1 = +05:30૩૦
| blank_name_sec1 = માનવ વિકાસ અનુક્રમ
| blank_info_sec1 = {{increase}} 0.5415 (<span style="color:#FFA500;">medium</span>)
| blank1_name_sec1 = માનવ વિકાસ અનુક્રમમાં સ્થાન
| blank1_info_sec1 = ૧૮મું (૨૦૦૭-૦૮)
| blank_name_sec2 = સાક્ષરતા દર
| blank_info_sec2 = {{Plainlist|
* 67૬૭.7%
* 77૭૭.3% (maleપુરુષો)
* ૫૭.૪% (સ્ત્રીઓ)
* 57.4% (female)
}}
| area_code_type = યુ.એન. લોકોડ